ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าใหม่

ประเภทความพิการ

 • ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน

- ชั้นอนุบาลปีที่ 1

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ประเภทออทิสติก

- ชั้นอนุบาลปีที่ 1

» รับนักเรียนประจำและไป-กลับ ทั้งชายและหญิง

» รัฐบาลให้การสนับสนุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นเด็กที่มีความพิการทางการได้ยิน(หูหนวก) และเด็กออทิสติก
 • มีอายุตั้งแต่ 5 – 15 ปี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา)
 • ใบตรวจวัดการได้ยิน
 • สมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  6  รูป
 • หลักฐานแสดงผลการเรียน (กรณีเข้าเรียน ชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4)